Christelijke normen en waarden

 

Samen met God de Vader en de Zoon van God ( Jezus ) vormt de Heilige Geest de Heilige drie eenheid.

   Geloven is tegenwoordig niet meer iets waar je je voort, maar  
   iets waar je trots op kan zijn. Je leven leven volgens normen en waarden
   van de bijbel is een verrijking van je bestaan. Het zal voldoening geven,
   waardering en zelfrespect. In een maatschappij waar de lat 
   hoger komt te liggen zal het verlangen naar houvast verder 
   toename. Een mooi toekomstperspectief. 
   


Christelijke leerstellingen

* Wij geloven, dat de Heilige Schrift, de boeken van het Oude en het 
   Nieuwe Testament, door goddelijke inzetting geschreven is en dat alleen
   de goddelijke richtlijnen voor het christelijk geloof en leven te
   vinden zijn.

 Wij geloven in God de almachtige schepper van de Hemel en de Aarde, 
   de Alfa en de Omega.

 Wij geloven in Jezus die voor ons aan het kruis is gestorven voor 
   onze zonden, en weer opgestaan ​​is uit de dood, en dat wij door Jezus bij
   onze Vader kunnen komen.   

*  Wij geloven in de Heilge Geest die over ons waakt, die ons verteld wat
   goed of slecht is.

* Wij geloven in het woord Gods van de Bijbel van Genesis t/m 
   Openbaring.

* Wij geloven in Gods Woord, de bijbel geoopenbaard door de Heilige 
   Geest.

Wij geloven, dat in de Persoon van Jezus Christus de goddelijke en 
   menselijke naturen verenigde staten zijn, zodat Hij waarachtig God en 
   waarachtig mens is.

* Wij geloven, dat de Heer Jezus Christus door lijden en dood 
   verzoen bewerkt heeft voor de gehele wereld, zodat elk zal kunnen worden gered.

* Wij geloven, dat de eerste mensen die 
   hun schuld zijn, maar dat zij door 
   val alle mensen zondaars zijn 
   geworden, geheel en al verdorven en als recht rechtmatig door 
   Goden toorn vordering.

Wij geloven, dat bekering tot God, geloof in de Heer Jezus Christus en 
   wedergeboorte door de Heilige Geest noodzakelijk zijn tot ons te behouden.


Wij geloven, dat wij uit genade worden door het geloof 
   in onze Heer, en dat hij, gelooft, daaruit het 
   getuigenis in zich heeft.

* Wij geloven, dat voortdurend gehoorzaam geloof in Christus nodig is om 
   gered te blijven.

Wij geloven, dat alle gelovigen het voorrecht hebben geheel en al 
   geheiligd kunnen worden en dat geheel hun geest, ziel en lichaam 
   gevormd kunnen worden tot de komst van onze Heer    
   Jezus Christus (1 Tessalonicenzen 5:23).

*  
Wij geloven in de onsterfelijkheid van de ziel, in de wederopstanding 
    van het lichaam, in het algemeen oordeel aan het einde van de wereld, 
    in de eeuwige gelukzaligheid van de rechtvaardigen en in de eindelijk 
    straf van de goddelozen.